• ژانویه 28, 2020

مهارت های فردی

مرکز دانش مهارت فردی

ارتباط خمیازه کشیدن با شخصیت افراد

دانشمندان در تحقیقاتی ویژه به بررسی پدیده مسری بودن خمیازه کشیدن پرداخته و دریافتند که این پدیده با نوع شخصیت