• فروردین ۱۶, ۱۳۹۹

پدیده فکر مهتر

مهارت های فردی

چطور می توان خشم را به یک اقدام سازنده تبدیل کرد؟
مرکز دانش مهارت فردی

چطور می توان خشم را به یک اقدام سازنده

  چطور می توان خشم را به یک اقدام سازنده تبدیل کرد؟ با درکِ این موضوع که زمینه ی عصبانیت

تبلیغات
تبلیغات